Saugos duomenų lapas (FF)

Produkto pavadinimas: FINNFOAM XPS – šilumos izoliacinės plokštės, taip pat identifikuojamos kaip: Finnfoam F-200, Finnfoam F-300, Finnfoam F-400, Finnfoam F-500, Finnfoam F-700 (priklausomai nuo kraštų ir paviršiaus frezavimo: FI, FL, FK, CW, DRAIN)

1. Gaminys ir gamintojas
1.1. Produkto pavadinimas: FINNFOAM XPS – šilumos izoliacinės plokštės
1.2. Gaminio naudojimo paskirtis: Šilumos izoliacija
1.3. Gamintojo ar importuotojo duomenys

Gamintojas: UAB Finnfoam
Kokybės g. 5
LT-54469 Biruliškių k., Kauno r.
Lietuva
Tel. +370 403 800
E-mail: [email protected]

2. Galimi pavojai
Gaminys neklasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga

3. Sudėtis
Nėra pavojingų medžiagų. Finnfoam plokštės gaminamos iš skaidraus, kaip stiklas, polistireno, anglies dioksido, poras modifikuojančios medžiagos, proceso pagalbinių medžiagų bei dažiklių.

4. Pirmosios medicininės pagalbos priemonės
Specialių nurodymų nėra.

5. Priešgaisrinės priemonės
5.1. Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: vanduo, smėlis, sausi chemikalai, gesinimo putos, anglies dioksidas, gesinimo uždangalai.
5.2. Gesinimo procedūra: Aptverti pavojingą zoną ir neleisti patekti neautorizuotiems žmonėms. Panaudoti vandens purkštuvą arba gaisrinių putų gesintuvą ugnies ugesinimui. Užgesintą medžiagą atvėsinti sulaistant vandeniu ir apsaugant nuo pakartotionio užsidegimo. Sušlapinti zoną apie ugnį išvengiant ugnies plitimo.
5.3. Gesinimo įrangaSuspausto oro kompresorius ir atitinkama gaisro gesinimo įranga yra būtina. Jei tokios įrangos neturima gaisrą gesinti iš saugios vietos ir/arba saugiu atstumu.
5.4. Gaisro ir sprogimo pavojai: Mechaninis pjovimas, šlifavimas ir frezavimas gali sukelti dulkių susidarymą. Dulkių kaupimosi turi būti vengiama, siekiant sumažinti dulkių sprogimo riziką. Produktas yra degus ir turi būti apsaugotas nuo atviros liepsnos ir kitų šilumos šaltinių.
5.5. Degimo metu išsiskiriančios medžiagos: vanduo, anglies dioksidas, vandens garai ir nedidelis kiekis anglies monoksido ir anglies monomerų.

6. Medžiagos surinkimo, neutralizavimo būdai:
Medžiaga surenkama mechaniniu būdu.

7. Naudojimas ir sandėliavimas
7.1. Naudojimas: Mechaninis pjovimas, šlifavimas ir frezavimas gali sukelti dulkių susidarymą. Dulkių kaupimosi turi būti vengiama, siekiant sumažinti dulkių sprogimo riziką. Produktas degus ir gali sukelti gaisro pavojų, jei yra naudojamas arba įrengtas neteisingai. Sumontuotas produktas turi būti apsaugotas, kaip reikalaujama pagal nacionalinius statybos reglamentus ir specialias produktų rekomendacijas.
7.2. SandėliavimasProduktas turi būti apsaugotos nuo atviros liepsnos ar kitų užsidegimo šaltinių transportavimo, sandėliavimo, montavimo ar naudojimo metu. Sandėliuojant ilgesnį laiką lauke, plokštės turi būti apsaugotos nuo UV spindulių.

8. Poveikio prevencija; asmens apsauga
8.1 Poveikio ribinės vertės:
Poveikio ribinės vertės yra nurodytos kai kurioms medžiagoms esančioms produkte kambario temperatūroje. Bet naudojant įprastu būdu, poveikio lygis išlieka gerokai mažesnis už ribines vertes.

8.2 Individualios apsaugos priemonės:
Apdorojant produktą mechaniškai rekomenduojama naudoti vientisus apsauginius akinius (su šoniniais skydeliais), kaip nurodyta standarte EN 166 arba panašūs apsauginiai akiniai. Termiškai apdorojant gaminius rekomenduojama naudoti respiratorių.

9. Fizinės ir cheminės savybės
Forma
: Kieta
Spalva: Šviesiai geltona
Kvapas: Silpnas neatpažįstamas kvapas
Tankis: 27 iki 45 kg/m3
Tirpumas vandenyje: Netirpsta
Tirpumas tirpikliuose: Tirpsta aromatiniuose ir organiniuose tirpikliuose

10. Stabilumas ir reaktingumas
10.1 Stabilumas/nestabilumas:
Produktas yra termiškai stabilus normalioje naudojimo temperatūroje.
10.2 Nesuderinamos medžiagos:
Organiniai cheminiai produktai, angliavandelininiai tirpikliai
Didžiausia naudoji temperatūra: +75 °C

11. Poveikis sveikatai
11.1. Nurijus: dėl produkto fizinės formos nurijimo pavojaus nėra. Kenksmingas poveikis nenumatomas netgi prarijus mažas produkto daleles.
11.2. Įkvėpus:
Dulkės atsirandančios mechaniškai apdorojant produktą gali dirginti viršutinius kvėpavimo takus (nosies, gerklės). Dūmai ir garai atsirandantys termiškai apdorojant produktą, pavyzdžiui, pjaunant karšta viela, gali sudirginti kvėpavimo traktą.
11.3. Akių dirginimas:
Dulkės atsirandančios mechaniškai apdorojant produktą gali dirginti akis.

12. Ekologinė informacija
Nėra poveikio gamtai.

13. Atliekų tvarkymas
Panaudoti visas įmanomas priemones, kad medžiaga būtų perdirbta. Jei nėra galimybės medžiagos perdirbti, ji turi būti šalinama pagal nustatytas vietines taisykles nepavojingų atliekų sąvartynuose, atliekų deginimo gamyklose arba perdirbimo gamyklose.

Pakuotės medžiaga taip pat perdirbama.

14. Informacija apie gabenimą
Nėra specialių reikalavimų produkto gabenimui.

15. Informacija apie cheminių medžiagų reglamentavimą
Įspėjamoji etiketė: Nereikalaujama

16. Papildoma informacija
Naudojimas: Šis gaminys yra šilumos izoliacinės plokštės.

Finnfoam rekomenduoja, kad visi klientai ir/ar šio saugos duomenų lapo gavėjai susipažintų su pateikiama informacija, ir, jei reikia, pasikonsultuotų su profesionalais, kad iki galo suprastų apie visas rizikas, susijusias su produktu. Reikalavimai skirtingose valstybėse ir regionuose gali būti kitokie, todėl pirkėjas/vartotojas prisiima atsakomybę užtikrinti, kad veikla ir veiksmai atitiktų vietos įstatymus ir reglamentus. Saugos duomenų lape pateikti duomenys galioja tik produktams tokia forma, kaip juos pateikia gamintojas. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo sąlygų, pirkėjas/vartotojas yra atsakingas už nustatytų sąlygų įvykdymą saugiam produkto naudojimui. Gamintojas neprisiima atsakomybės už iš kitų šaltinių gautus saugos duomenų lapus. Jei nesate tikri, dėl saugos duomenų lapo kilmės, prašome susisiekti su gamintoju dėl naujausios saugos duomenų lapų versijos.

Visa šiame saugos duomenų lape esanti informacija paremta šiuo metu turimais duomenimis.

Parsisiųsti dokumentą PDF

Lithuanian