Saugos Duomenų Lapas (PIR)

Šis saugos duomenų lapas parengtas pagal Europos Komisijos 2015 m. gegužės 28 d. reglamentą (ES) Nr. 2015/830, keičiantį (EB) Nr. 1907/2006 Europos Parlamento ir Tarybos cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamentą (REACH).

1 SKYRIUS. Medžiagos / mišinio ir bendrovės / įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: „FF-PIR“ izoliacinė plokštė.

1.2. Medžiagos arba mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Naudojimo kategorija šiauriniam regionui (UCN) 13 Statybinės medžiagos
Medžiagos /mišinio naudojimas Izoliacinė plokštė

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Importuotojas

Įmonės pavadinimas „Finnfoam Oy“
Adresas korespondencijai Satamakatu 5
Pašto kodas FIN-24100
Miestas Salo
Šalis Suomija
Tel. +358 2 777 300
El. paštas [email protected]
Įmonės kodas 0689386-6

1.4. Skubios pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris: Apsinuodijimų informacijos centras (Suomijoje), skambinti visą parą telefonais: (09) 471977 arba (09) 4711
Skubios pagalbos telefono numeris: 112

2 SKYRIUS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos arba mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal CLP: Pagal galiojančius teisės aktus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

2.2. Ženklinimo elementai

Kita ženklinimo informacija (CLP): Ženklinimas netaikomas. Pagal galiojančius teisės aktus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

2.3. Kiti pavojai

Kiti pavojai: Nežinomi.

3 SKYRIUS. Sudėtis /  informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Medžiaga Identifikavimas Klasifikavimas Sudėtis
Izocianatas CAS Nr.: 9016-87-9 Ūmus toksiškumas 4 kat.; H332

Dirginantis akis 2, kat.; H319

STOT SE3; H335

Kvėpavimo takų jautrinimas 1 kat.; H334

Dirginantis odą 2 kat.; H315

Jautrinantis odą 1 kat.; H317

Kancerogeniškumas 2 kat.; H351 STOT RE2; H373

40–60 %
Izopentanas CAS Nr.: 78-78-4 Degus skystis 1 kat.; H224

Aspiracinis toksiškumas 1 kat.; H304

STOT SE3; H336

Lėtinis toksiškumas vandens organizmams 2 kat.; H411 EUH 066

 1–5 %
 Pentanas CAS Nr.: 109-66-0 Degus skystis 1 kat.; H224

Aspiracinis toksiškumas 1 kat.; H304

STOT SE3; H336

Lėtinis toksiškumas vandens organizmams 2 kat; H411 EUH 066

1–5 %
Tris (2-chloro-1-metiletil) fosfatas CAS Nr.: 13674-84-5

Sinonimai: TCPP

 Ūmus toksiškumas 4 kat., H302  1–5 %

Mišinio aprašymas: Naudotos medžiagos polimerizuojamos į kietą polimerinį tinklą. Remiantis keleto atliktų bandymų rezultatais teigiama, kad kietoje būsenoje esantis produktas pavojingų medžiagų neišskiria.

Išsamesnė informacija apie medžiagą: Visą pavojingumo frazių tekstą rasite 16 skyriuje.

4 SKYRIUS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios priemonės Esant prastai savijautai, kreiptis į gydytoją.
Įkvėpus Pasireiškus simptomams, išnešti nukentėjusįjį į gryną orą. Jeigu simptomai neišnyksta arba pasireiškia ypač stipriai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos Užterštą odos plotą nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jeigu pasireiškia odos sudirgimas: kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis Nedelsiant pradėti plauti akis dideliu kiekiu vandens. Plauti keletą minučių, akių vokus laikyti atvertus. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Nurijus NEGALIMA skatinti vėmimo. Netekusį sąmonės nukentėjusįjį paguldyti stabilioje padėtyje ant šono, užtikrinti kvėpavimo takų atvirumą. Kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Uždelsti simptomai ir poveikis: Nežinomi.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Kita informacija: Gydyti simptomiškai.

5 SKYRIUS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo medžiagos: Naudoti gaisro gesinimo medžiagas, tinkamas gesinti aplink esančioms medžiagoms.

5.2. Specialūs medžiagos arba mišinio keliami pavojai

Gaisro ir sprogimo pavojus: Specifinių pavojų nėra.

Pavojingi degimo produktai: Anglies dioksidas (CO2). Anglies monoksidas (CO).

5.3. Patarimai ugniagesiams

Individualios saugos priemonės: Ugniagesiai turi naudoti tinkamas saugos priemones ir naudoti autonominį kvėpavimo aparatą (SCBA).

6 SKYRIUS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Bendrosios priemonės: Neleisti patekti į įvykio zoną pašaliniams arba neturintiems tinkamų saugos priemonių asmenims. Jeigu saugu tai padaryti, pasistengti sulaikyti išsiliejimą. Įvykio vietoje užtikrinti pakankamą ventiliaciją.

Asmens saugos priemonės: Vengti patekimo ant odos arba į akis. Vengti įkvėpti dulkių. Naudoti tinkamas asmens saugos priemones.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Aplinkosaugos priemonės: Netaikoma.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo metodas: Netaikoma.

6.4. Nuorodos į kitus skyrius

Kiti nurodymai: Saugus naudojimas: žr. 7 skyrių.
Asmens saugos priemonės: žr. 8 skyrių.
Atliekų tvarkymas: žr. 13 skyrių.

7 SKYRIUS. Naudojimas ir saugojimas

7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės

Naudojimas: Užtikrinti tinkamą ventiliaciją. Vengti įkvėpti dulkių. Vengti produkto patekimo ant odos arba į akis. Darbo su produktu metu naudoti tinkamas asmens saugos priemones.

Atsargumo priemonės

Patarimai dėl bendrosios darbo higienos: Naudoti vadovaujantis gerąja darbo higienos ir saugos praktika. Prieš kiekvieną pertrauką ir baigus darbą plauti rankas. Asmeniniai drabužiai ir darbo drabužiai turi būti laikomi atskirai. Prieš pakartotinį naudojimą užterštus drabužius būtina išskalbti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugojimas: Specialių saugojimo nurodymų nėra numatyta.

Saugaus sandėliavimo sąlygos

Techninės priemonės ir sandėliavimo sąlygos: Saugoti vėsioje, sausoje patalpoje.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Specialūs naudojimo būdai: Nėra duomenų.

8 SKYRIUS. Poveikio kontrolė / asmens sauga

8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės

Medžiaga Identifikavimas Vertė TWA per vienerius metus
Izocianatai CAS Nr.: 9016-87-9 15 min.: 0,035 mg/m3  2014
Izopentanas CAS Nr.: 78-78-4 8 val. pamatinis laikotarpis (TWA): 500 ppm

8 val. pamatinis laikotarpis (TWA): 1 500 mg/m3

15 min.: 630 ppm

15 min.: 1 900 mg/m3

Pentanas CAS Nr.: 109-66-0  8 val. pamatinis laikotarpis (TWA): 500 ppm

8 val. pamatinis laikotarpis (TWA): 1 500 mg/m3

15 min.: 630 ppm

15 min.: 1 900 mg/m3

Kita informacija apie ribines vertes

DNEL /PNEC: cheminės saugos vertinimas dėl produkto ribinių verčių nebuvo atliktas, informacijos apie sudedamąsias dalis nėra.

Naudotos medžiagos polimerizuojamos į kietą polimerinį tinklą. Remiantis keleto atliktų bandymų rezultatais teigiama, kad kietoje būsenoje esantis produktas pavojingų medžiagų neišskiria.

TWA – dinaminis svertinis vidurkis

8.2. Poveikio kontrolė

Kelią poveikiui užkertančios atsargumo priemonės

Kelią poveikiui užkertančios techninės priemonės: Užtikrinti tinkamą ventiliaciją.

Kvėpavimo takų apsauga

Kvėpavimo takų apsauga: Esant įprastoms naudojimo sąlygoms, kvėpavimo takų apsauga nėra reikalinga. Jeigu pasitelkus ventiliaciją sumažinti poveikio verčių taip, kad jos nesiektų ribinių poveikio verčių neįmanoma, naudoti tinkamą respiratorių.

Rekomenduojamos naudoti įrangos tipas: Dėl respiratoriaus parinkimo, naudojimo ir taikomų apribojimų konsultuotis su gamintoju.

Rankų apsauga

Rankų apsauga: Jokių konkrečių rankų apsaugos nurodymų netaikoma, tačiau mūvėti pirštines rekomenduojama.

Tinkamos medžiagos: Dėl tinkamų pirštinių parinkimo kreiptis į jų gamintoją.

Akių / veido apsauga

Akių apsauga: Jeigu kyla produkto patekimo į akis pavojus, dėvėti atsparius dulkėms apsauginius akinius.

Odos apsauga

Odos apsauga (išskyrus rankų odą): Vilkėti tinkamus apsauginius drabužius.

Papildomos odos apsaugos priemonės: Įvykus sąlyčiui su produktu, nuplauti užterštą odos plotą.

Tinkama poveikio aplinkai kontrolė

Poveikio aplinkai kontrolė: Užkirsti kelią produkto patekimui į kanalizacijos ir vandentiekio sistemas bei dirvožemį.

9 SKYRIUS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būsena Kieta medžiaga.
Spalva Žalia.
Kvapas Bekvapė.
Pastabos, kvapo ribinė vertė Netaikoma.
Pastabos, pH (pateikto produkto) Nenustatytas.
Pastabos, lydymosi temperatūra / lydimosi temperatūros intervalas Nenustatytas.
Pastabos, virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas Nenustatytas.
Pastabos, pliūpsnio temperatūra Nenustatyta.
Pastabos, garavimo greitis Nenustatytas.
Degumas (kieta medžiaga, dujos) Apie 300 °C
Pastabos, sprogumo ribos Nenustatytos.
Pastabos, garų slėgis Nenustatytas.
Pastabos, garų tankis Nenustatytas.
Tirpumas vandenyje Netirpus vandenyje.
Pastabos, pasiskirstymo koeficientas: n- oktanolis / vanduo Nenustatytas.
Savaiminis užsiliepsnojimas Vertė: apie 400 °C
Pastabos, skilimo temperatūra Nenustatyta.
Pastabos, klampumas Nenustatytas.
Sprogumo savybės Produktas neklasifikuojamas kaip sprogus.
Oksidavimosi savybės Produktas neklasifikuojamas kaip oksiduojantis.

9.2. Kita informacija

Kitos fizinės ir cheminės savybės

Aprašymas: Nėra duomenų.

10 SKYRIUS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Reaktingumas: Esant įprastoms saugojimo ir naudojimo sąlygoms, produktas nėra reaktingas.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas: Stabilus esant įprastoms saugojimo ir naudojimo sąlygoms.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingų reakcijų galimybė: Nežinoma.

10.4. Vengtinos sąlygos

Vengtinos sąlygos: Rekomendacijų nepateikiama.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengtinos medžiagos: Nesuderinamų medžiagų grupių nėra nustatyta.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai: Produktui patekus į ugnį arba jį perkaitinus, gali susidaryti kenksmingi junginiai (anglies dioksidas, anglies monoksidas).

11 SKYRIUS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

Toksikologinė informacija:

Kiti toksikologiniai duomenys: Naudotos medžiagos polimerizuojamos į kietą polimerinį tinklą. Remiantis atliktų bandymų duomenimis, galutinis kietas produktas neišskiria pavojingų medžiagų, galinčių pakenkti sveikatai. Produktas neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas.

Galimas ūmus poveikis

Patekus ant odos: Produktas neklasifikuojamas kaip dirginantis arba ėsdinantis odą.

Patekus į akis: Produktas neklasifikuojamas kaip dirginantis arba pažeidžiantis akis.

Aspiracijos pavojus: Produktas neklasifikuojamas kaip keliantis aspiracijos pavojų.

Uždelstas / kartotinis poveikis

Jautrinimas: Produktas neklasifikuojamas kaip jautrinantis odą arba kvėpavimo takus.

STOT – vienkartinis poveikis: Produktas neklasifikuojamas kaip toksiškas konkrečiam veikiamam organui vienkartinio poveikio atveju.

STOT – kartotinis poveikis: Produktas neklasifikuojamas kaip toksiškas konkrečiam veikiamam organui vienkartinio poveikio atveju.

Kancerogeniškumas, mutageniškumas arba reprodukcinis toksiškumas

Kancerogeniškumas: Produktas neklasifikuojamas kaip kancerogeniškas.

Mutageniškumas: Produktas neklasifikuojamas kaip mutageniškas.

Reprodukcinis toksiškumas: Produktas neklasifikuojamas kaip toksiškas reprodukcijai.

Poveikio simptomai

Kita informacija: Informacijos apie jokį kitą poveikį sveikatai neturima.

12 SKYRIUS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Toksiškumas vandens organizmams, aprašymas: Duomenų apie produkto ekologinį toksiškumą neturima.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Patvarumas ir skaidomumas: Nėra duomenų.

12.3. Bioakumuliacinis potencialas

Bioakumuliacinis potencialas: Nėra duomenų.

12.4. Judrumas dirvožemyje

Judrumas: Nėra duomenų.

Aprašymas, tirpumas vandenyje: Produktas nėra tirpus vandenyje.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT vertinimo rezultatai: Cheminio saugumo vertinimas nebuvo atliktas, nėra informacijos apie sudedamąsias dalis.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Aplinkos apsaugos informacija, apibendrinimas: Duomenų apie produkto poveikį aplinkai neturima. Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai. Užkirsti kelią produkto patekimui į kanalizacijos ir vandentiekio sistemas bei dirvožemį.

13 SKYRIUS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Produktas klasifikuojamas kaip pavojingos atliekos: Ne

Kita informacija: Utilizuoti laikantis vietos ir nacionalinių teisės aktų.

14 SKYRIUS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

Pastabos: Produktui netaikoma gabenimo klasifikacija.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-ės)

14.4 Pakuočių grupė

14.5 Pavojus aplinkai

Pastabos: Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Specialios atsargumo priemonės naudotojams: Specialių atsargumo priemonių nėra.

14.7. Nesupakuotų krovinių gabenimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą. Papildoma informacija.

Papildoma informacija: Netaikoma.

15 SKYRIUS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga arba mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai

Teisės aktai ir reglamentai: Specialūs reglamentai netaikomi.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas: Neatliktas.

16 SKYRIUS. Kita informacija

Susijusių pavojingumo frazių sąrašas (2 ir 3 skyrius).

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. H302 Kenksminga prarijus.

H304 Prarijus ar patekus į kvėpavimo takus gali būti mirtina.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H315 Dirgina odą.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H332 Kenksmingas įkvėpus.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

EUH 066 Kartotinis poveikis gali sukelti odos džiuvimą arba skilinėjimą. H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.

H224 Labai degūs skystis ir garai.

H411 Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Mokymų patarimai Perskaitykite saugos duomenų lapą.
Svarbūs duomenų šaltiniai, kuriais remiantis parengtas saugos duomenų lapas Informacija apie produktą pateikta produkto gamintojo.

Dekretas dėl koncentracijų, kurios žinomos kaip kenksmingos (268/2014) (HTP-arvot 2014 m.)

Versija 1
Už saugos duomenų lapą atsakinga įmonė „Finnfoam“ Oy

Parsisiųsti dokumentą PDF

Lithuanian