Saugos Duomenų Lapas (EPS)

„FF-EPS“ izoliacinė plokštė

Šis saugos duomenų lapas parengtas pagal Europos komisijos 2015 m. gegužės 28 d. reglamentą (ES) Nr. 2015/830, keičiantį (EB) Nr. 1907/2006 Europos parlamento ir tarybos cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamentą (REACH).

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

Išleidimo data: 2016.05.12

1.1.  Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas „FF- EPS“ izoliacinė plokštė

1.2.  Medžiagos arba mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Naudojimo kategorija – šiaurės regionai (UCN). 13 Statybinės medžiagos
Medžiagos /mišinio naudojimo paskirtis Izoliacinė plokštė.
Klasė pagal Europos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE) 412 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba.

1.3.  Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonės pavadinimas UAB „Finnfoam“
Adresas korespondencijai Kokybės g. 5
Pašto kodas LT-54469
Miestas Biruliškių k., Kauno r. (Kauno LEZ)
Šalis Lietuva
Tel.: +370 37 403800
El. paštas: [email protected]
Įmonės kodas 300642584

1.4.  Skubios pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų informacijos biuras (Lietuvoje), skambinti visą parą telefonu:(8 5) 236 2052. Skubaus iškvietimo telefono numeris: 112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1.  Medžiagos arba mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal CLP Pagal galiojančius teisės aktus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

2.2.  Ženklinimo elementai

Kita ženklinimo informacija (CLP). Ženklinimas netaikomas. Pagal galiojančius teisės aktus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

2.3.  Kiti pavojai

Kiti pavojai Nežinomi.

3 SKIRSNIS: Sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Mišiniai

Medžiaga Identifikavimas Klasifikavimas Sudėtis
Polistirenas CAS Nr.: 9003-53-6 95–99 masės proc.
Pentanas CAS Nr.: 109-66-0 Deg. skyst. 2 kat.; H225 Toks. įkvėpus 1 kat.; H304

STOT SE3; H335

Lėtinis toksiškumas vandens organizmams 2 kat.; H411 EUH 066

1–2 masės proc.
 Izopentanas  CAS Nr.: 78-78-4 Deg. skyst. 1 kat.; H224  < 1 svorio proc.
Toks. įkvėpus 1 kat.; H304
STOT SE3; H336
Lėtinis toksiškumas vandens organizmams 2 kat.; H411 EUH 066
Mišinio aprašymas Naudotos medžiagos polimerizuojamos į kietą polimerinį tinklą. Remiantis atliktų bandymų duomenimis, galutinis kietas produktas neišskiria pavojingų medžiagų.
Pastabos apie chemines medžiagas Visą pavojingumo frazių tekstą rasite 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1.  Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios priemonės Esant prastai savijautai, kreiptis į gydytoją.
Įkvėpus Pasireiškus simptomams, išnešti nukentėjusįjį į gryną orą. Jeigu simptomai neišnyksta arba stiprėja, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos Užterštą odos plotą kruopščiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jeigu sudirginama oda: Kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis Nedelsiant pradėti plauti akis dideliu kiekiu vandens. Plauti keletą minučių, laikant akių vokus atvertus. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu galima tai padaryti saugiai. Toliau plauti akis. Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.
Nurijus NEGALIMA skatinti vėmimo. Jeigu nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti jį į stabilią šoninę padėtį, užtikrinti, kad kvėpavimo takai liktų atviri. Kreiptis į gydytoją.

4.2.  Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Ūmūs simptomai ir poveikis Nežinomi.
Uždelsti simptomai ir poveikis Nežinomi.

4.3.  Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Kita informacija Gydyti simptomiškai.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1.  Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės Naudoti gesinimo priemones, tinkamas kitoms gaisro zonoje esančioms medžiagoms gesinti.

5.2.  Specialūs medžiagos arba mišinio keliami pavojai

Pavojingi degimo produktai Anglies dioksidas (CO2). Anglies monoksidas (CO).

5.3.  Patarimai ugniagesiams

Individualios saugos priemonės Ugniagesiai turi naudoti tinkamas saugos priemones ir slėginį autonominį kvėpavimo aparatą (SCBA).

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1.  Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Bendrosios priemonės Neleisti patekti į incidento zoną pašaliniams arba neturintiems tinkamų saugos priemonių asmenims. Jeigu saugu tai padaryti, pasistengti sulaikyti išsiliejimą. Incidento vietoje užtikrinti pakankamą ventiliaciją.
Individualios saugos priemonės Vengti patekimo ant odos arba į akis. Vengti įkvėpti dulkių. Naudoti tinkamas individualios saugos priemones.

6.2.  Ekologinės atsargumo priemonės

Aplinkos taršos prevencijos priemonės Netaikoma.

6.3.  Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo metodas Netaikoma.

6.4.  Nuorodos į kitus skyrius

Kiti nurodymai Saugus naudojimas: žr. 7 skirsnį.

Individualios saugos priemonės: žr. 8 skirsnį. Atliekų tvarkymas: žr. 13 skirsnį.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir saugojimas

7.1.  Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudojimas Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Vengti įkvėpti dulkių. Vengti produkto patekimo ant odos arba į akis. Dirbant su produktu, naudoti tinkamas individualios saugos priemones (žr. 8 skirsnį).

Saugos priemonės

Priešgaisrinės saugos priemonės Didelės koncentracijos dulkių ir oro mišinys gali būti sprogus. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.
Prevencijos priemonės, užkertančios kelią

aerozolių ir dulkių susidarymui

Vengti dulkių susidarymo.
Patarimai dėl bendrosios darbo higienos Dirbti vadovaujantis gerąja darbo higienos ir saugos praktika. Prieš kiekvieną pertrauką ir baigus darbą plauti rankas. Prieš pakartotinį naudojimą užterštus drabužius išskalbti.

7.2.  Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugojimas Specialių saugojimo nurodymų nėra numatyta.

Saugaus sandėliavimo sąlygos

Techninės priemonės ir sandėliavimo sąlygos Saugoti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

7.3.  Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo būdas (-ai): Nėra duomenų.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija / asmens apsauga

8.1.  Kontrolės parametrai

Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės

Medžiaga Identifikavimas Vertė 8 val. pamatinis laikotarpis (TWA) per vienerius metus
100-42-5: Stirenas CAS Nr.: 9003-53-6 8 val. TWA: 20 ppm8 val. TWA: 86 mg/m315 min.: 100 ppm15 min.: 430 mg/m3 2014
Pentanas CAS Nr.: 109-66-0 8 val. TWA: 500 ppm8 val. TWA: 1 500 mg/m315 min.: 630 ppm15 min.: 1 900 mg/m3
Izopentanas CAS Nr. 78-78-4 8 val. TWA: 500 ppm8 val. TWA: 1 500 mg/m315 min.: 630 ppm15 min.: 1 900 mg/m3
Kita informacija apie ribines vertes DNEL/PNEC: Produkto cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas, informacijos apie sudedamąsias dalis nėra.Naudotos medžiagos polimerizuojamos į kietą polimerinį tinklą. Remiantis keleto atliktų bandymų rezultatais teigiama, kad kietoje būsenoje esantis produktas pavojingų medžiagų neišskiria.

TWA – laikinė svertinė vidutinė koncentracija

8.2.  Poveikio kontrolė

Kelią poveikiui užkertančios atsargumo priemonės

Kvėpavimo takų apsauga

Techninės priemonės, užkertančios kelią Užtikrinti tinkamą vėdinimą.
Kvėpavimo takų apsauga Tinkamai vėdinamose patalpose nereikalinga. Jeigu naudojant vėdinimą nėra galimybės sumažinti poveikio lygį žemiau poveikio ribinių verčių, naudoti tinkamą respiratorių.
Rekomenduojamos naudoti įrangos tipas Dėl respiratoriaus parinkimo, naudojimo ir taikomų apribojimų konsultuotis su gamintoju.

Rankų apsauga

Rankų apsauga Jokių konkrečių rankų apsaugos nurodymų netaikoma, tačiau rekomenduojama mūvėti pirštines.
Tinkamos medžiagos Dėl tinkamų pirštinių parinkimo kreiptis į jų gamintoją.

Akių / veido apsauga

Akių apsauga Jeigu kyla produkto patekimo į akis pavojus, dėvėti atsparius dulkėms apsauginius akinius.

Odos apsauga

Odos apsauga (išskyrus rankų odą) Vilkėti tinkamus apsauginius drabužius.
Papildomos odos apsaugos priemonės Įvykus sąlyčiui su produktu, nuplauti užterštą odos plotą.

Tinkama poveikio aplinkai kontrolė

Poveikio aplinkai kontrolė Užkirsti kelią produkto patekimui į kanalizacijos ir vandentiekio sistemas bei dirvožemį.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1.  Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būsena Kieta medžiaga.
Spalva Pilka.
Kvapas Nestiprus.
Aprašymas, kvapo jutimo riba Netaikoma.
Aprašymas, pH (pateikto produkto) Nenustatyta.
Aprašymas, lydymosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas Nenustatyta.
Aprašymas, pradinė virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas Nenustatyta.
Aprašymas, pliūpsnio temperatūra Nenustatyta.
Aprašymas, garavimo greitis Nenustatyta.
Degumas (kieta medžiaga, dujos) apie 300 °C
Aprašymas, sprogumo ribos Nenustatyta.
Aprašymas, garų slėgis Nenustatyta.
Aprašymas, garų tankis Nenustatyta.
Tirpumas vandenyje Netirpus vandenyje.
Aprašymas, dalumo koeficientas: n-oktanolis / vanduo Nenustatyta.
Savaiminis užsidegimas Vertė: apie 400 °C
Aprašymas, skilimo temperatūra Nenustatyta.
Aprašymas, klampumas Nenustatyta.
Sprogumo savybės Neklasifikuojamas kaip sprogus.
Oksiduojančios savybės Neklasifikuojamas kaip oksiduojantis.

9.2.  Kita informacija

Kitos fizinės ir cheminės savybės

Aprašymas Nenustatyta.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1.  Reaktingumas

Reaktingumas Esant normalioms saugojimo ir naudojimo sąlygoms, produktas nėra reaktingas.

10.2.  Cheminis stabilumas

Stabilumas Stabilus esant normalioms saugojimo ir naudojimo sąlygoms.

10.3.  Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingų reakcijų galimybė Nežinoma.

10.4.  Vengtinos sąlygos

Vengtinos sąlygos Nežinomos.

10.5.  Nesuderinamos medžiagos

Vengtinos medžiagos Nesuderinamų medžiagų grupių nėra nustatyta.

10.6.  Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai Produktui patekus į ugnį arba jį perkaitinus, gali susidaryti kenksmingi junginiai (anglies dioksidas, anglies monoksidas).

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

Toksikologinė informacija:

Kiti toksikologiniai duomenys

Naudotos medžiagos polimerizuojamos į kietą polimerinį tinklą. Remiantis atliktų bandymų rezultatais teigiama, kad kietoje būsenoje esantis produktas pavojingų sveikatai medžiagų neišskiria.

Produktas neklasifikuojamas kaip sukeliantis ūmų toksiškumą.

Galimas ūmus poveikis  

Produktas neklasifikuojamas kaip dirginantis arba ėsdinantis odą.

Patekus ant odos
Patekus į akis Produktas neklasifikuojamas kaip dirginantis arba pažeidžiantis akis.
Aspiracijos pavojus Produktas neklasifikuojamas kaip keliantis aspiracijos pavojų.

Uždelstas / kartotinis poveikis

Jautrinimas Produktas neklasifikuojamas kaip jautrinantis odą arba kvėpavimo takus.
STOT– vienkartinis poveikis Produktas neklasifikuojamas kaip toksiškas konkrečiam veikiamam organui vienkartinio poveikio atveju.
STOT– pakartotinis poveikis Produktas neklasifikuojamas kaip toksiškas konkrečiam veikiamam organui pakartotinio poveikio atveju.

Kancerogeniškumas, mutageniškumas arba reprodukcinis toksiškumas

Kancerogeniškumas Produktas neklasifikuojamas kaip kancerogeniškas.
Mutageniškumas Produktas neklasifikuojamas kaip mutageniškas.
Reprodukcinis toksiškumas Produktas neklasifikuojamas kaip toksiškas reprodukcijai.
Poveikio simptomai
Kita informacija Informacijos apie jokį kitą poveikį sveikatai neturima.

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

12.1.  Toksiškumas

Toksinis poveikis vandens aplinkai, aprašymas Duomenų apie produkto ekologinį toksiškumą neturima.

12.2.  Patvarumas ir skaidomumas

Patvarumas ir skaidomumas Nėra duomenų.

12.3.  Bioakumuliacinis potencialas

Bioakumuliacinis potencialas Nėra duomenų.

12.4.  Judrumas dirvožemyje

Judrumas Nėra informacijos.
Aprašymas, tirpumas vandenyje Produktas netirpus vandenyje.

12.5.  PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT vertinimo rezultatai Cheminio saugumo vertinimas nebuvo atliktas, nėra informacijos apie sudedamąsias dalis.

12.6.  Kitas pageidaujamas poveikis

Aplinkos apsaugos informacija, apibendrinimas Duomenų apie produkto ekologinį toksiškumą neturima. Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai. Užkirsti kelią produkto patekimui į kanalizacijos ir vandentiekio sistemas bei dirvožemį.

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Produktas klasifikuojamas kaip

pavojingos atliekos

Ne
Kita informacija Utilizuoti laikantis vietos ir nacionalinių teisės aktų. Užkirsti kelią produkto patekimui į aplinką.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1.  JT numeris

Pastabos Produktui netaikoma gabenimo klasifikacija.

14.2.  JT teisingas krovinio pavadinimas

14.3.  Gabenimo pavojingumo klasė (-ės)

14.4.  Pakuotės grupė

14.5.  Pavojus aplinkai

Aprašymas Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai.

14.6.  Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Specialios atsargumo priemonės naudotojams Specialių atsargumo priemonių nėra.

14.7.  Nesupakuotų krovinių gabenimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą. Papildoma informacija.

Papildoma informacija. Netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1.     Su konkrečia medžiaga arba mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai

Teisės aktai ir reglamentai Specialūs reglamentai netaikomi.

15.2.     Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas Neatliktas

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Susijusių pavojingumo frazių sąrašas (2 ir 3 skirsniai).

H304 Prarijus ar patekus į kvėpavimo takus gali būti mirtina.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

EUH066 Kartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H224 Ypač degūs skystis ir garai.

H411 Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Mokymų patarimai

Perskaitykite saugos duomenų lapą.

Svarbūs duomenų šaltiniai, kuriais remiantis parengtas saugos duomenų lapas

Gamintojo pateiktos produkto charakteristikos

Dekretas dėl žinomų kenksmingų koncentracijų (268/2014) (HTP-arvot 2014)

Versija:

1

Atsakinga už saugos duomenų lapą įmonė

UAB „Finnfoam“

Parsisiųsti dokumentą PDF

Lithuanian